دستگاه تست شتاب سنج

Acceleration Test Equipment
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع هواپیما سازی ایران

فارسی
نام: 
هسا
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Last Name: 
Iran aviation industries
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

شرکت صنایع هواپیما سازی ایران

فارسی
نام: 
هسا
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Last Name: 
Iran aviation industries
Gender: 
Organization