طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری 5 کیلووات با امکان استفاده از الکتریسیته و حرارت به طور همزمان برای واحدهای مسکونی یا اداری

Design and manufacturing of 5KW PEM fuel cell system with simultaneous using of heat and power for residential purpose
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد،متالورژی و انرژی‌های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اشرف خراسانی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Mohammad reza
Last Name: 
Ashraf Khorasani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Material and Metallurgy
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

اشرف خراسانی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Mohammad reza
Last Name: 
Ashraf Khorasani
Gender: 
M