سامانه تاکتیکی آشکار سازی، شناسایی ، تفکیک و جهت یابی اهداف راداری در باند 2-18 گیگا هرتز

A tactical system for detection, identification, classification and direction finding of order targets with 2-18 G Hz band
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت مهندسی افق توسعه صابرین

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Ofogh toseeh saberin Co.
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

شرکت مهندسی افق توسعه صابرین

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Ofogh toseeh saberin Co.
Gender: 
Organization