رادار آرایه فازی نجم 802

Active phase array radar (Najm 802)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران - شیراز

فارسی
نام: 
صاشیراز
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
شیراز
English
Name: 
IEI- shiraz
Last Name: 
Iran Electronics Industries
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران - شیراز

فارسی
نام: 
صاشیراز
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
شیراز
English
Name: 
IEI- shiraz
Last Name: 
Iran Electronics Industries
Gender: 
Organization