جابجاگرهای تعمیم دهنده ، Cohomology و تطابق ها

Generalized commutator cohomologies and identities
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
قزاقستان
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ژومادیل آغ

فارسی
نام: 
عسکر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Askar
Last Name: 
Jumadildayev
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
Foreign
Country: 
Kazakhstan
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

ژومادیل آغ

فارسی
نام: 
عسکر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Askar
Last Name: 
Jumadildayev
Gender: 
M