ژومادیل آغ

فارسی
نام: 
عسکر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Askar
Last Name: 
Jumadildayev
Gender: 
M