تصویرسازی هفت‌خان رستم

Seven khan|s rostam imagination
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اتفاقی داریان

فارسی
نام: 
مرضیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
English
Name: 
Marzieh
Last Name: 
Etefaghi Darian
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Art
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

اتفاقی داریان

فارسی
نام: 
مرضیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
English
Name: 
Marzieh
Last Name: 
Etefaghi Darian
Gender: 
F