اتفاقی داریان

فارسی
نام: 
مرضیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
English
Name: 
Marzieh
Last Name: 
Etefaghi Darian
Gender: 
F