آجرچندمنظوره

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران و معماری
ماهیت: 
عمران و معماری
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

-شفیعی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Shafiee
Gender: 
M

-جعفری

فارسی
نام: 
عرفان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Erfan
Last Name: 
Jafari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
second