-شفیعی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Shafiee
Gender: 
M