کبیری

فارسی
نام: 
محمد مهدی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
33.3
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Mahdi
Last Name: 
Kabiri
Gender: 
M