مهرآبادي

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
حشره شناسی
گرایش: 
فیزیولوژی و سم شناسی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
mehrabadi
Gender: 
M