رفیعی تهرانی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی
گرایش: 
فارماسوتيکس
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Rafiee Tehrani
Gender: 
M