جهان خواه

فارسی
نام: 
دکتر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
33.3
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Jahan khah
Gender: 
M