برزگر

فارسی
نام: 
فائزه
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Faezeh
Last Name: 
barzegar
Gender: 
F