اکبری خرم

فارسی
نام: 
فرانک
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
گرگان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی
English
Name: 
Faranak
Last Name: 
Akbari Khoram
Gender: 
F