امینی مشهدی

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Hossien
Last Name: 
Amini Mashhadi
Gender: 
M