اسلامی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
53
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Eslami
Gender: 
M