اسلامی راد

فارسی
نام: 
سیده زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Seyede Zahra
Last Name: 
Eslamirad
Gender: 
F