اسلامی بلده

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
مخابرات
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Eslami baladeh
Gender: 
M