اسعد سه قلعه

فارسی
نام: 
ناظره
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
سرايان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
حسابداری
English
Name: 
Nazereh
Last Name: 
Asaad
Gender: 
F