ابرزاده بایرامی

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تبريز