مجموعه شعر: سایه ماه

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1386
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زبان و ادبیات فارسی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابری

فارسی
نام: 
رمضانعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
علي‌آباد كتول