رمز کننده بیسیم (طه 104) – رمز کننده تلکس (قدس 510 ) - رمز کننده فاکسیمایل (نصر 4100)

Encoder schemes
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
2
سال: 
1367
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

وزارت سپاه

فارسی
نام: 
صنایع الكترونیك و مخابرات
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
IRGC- Telecommunication and Electronic Group
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
2
Year: 
1989
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

وزارت سپاه

فارسی
نام: 
صنایع الكترونیك و مخابرات
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
IRGC- Telecommunication and Electronic Group
Gender: 
Organization