طراحی، ساخت و ارزیابی یک دستگاه جداسازی ارتعاشی جدید برای دانه بندی خرمای رسیده

Design, construction and evaluation a new vibratory ripe dates detacher
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1381
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبيعی
ماهیت: 
آزاد - کارشناسی ارشد
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابونجمی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
لارستان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
ماشینهای کشاورزی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Abonajmi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
4
Year: 
2002
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
MSc graduate
Rank: 
Third
Researcher(s): 

ابونجمی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
لارستان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
ماشینهای کشاورزی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Abonajmi
Gender: 
M