شیوه مبارزه نوین با کرم خراط

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مهدی خانی

فارسی
نام: 
معصومه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
بافت