شبیه سازی امداد و نجات Poseidon

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
روباتیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسلامی

فارسی
نام: 
محیا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران

پورمقدم

فارسی
نام: 
روژینا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران

سیدمجیدی

فارسی
نام: 
نیلوفر
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران

قاسمی زاویه

فارسی
نام: 
سیده فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران

شیروانی مهدوی

فارسی
نام: 
نسیم
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران

مرادی دادخواه

فارسی
نام: 
باهره
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران