روش قدرتمند برای مدل سازی غیر خطی های موجود در سیستم‌ها و مدارهای الکترونیکی آنالوگ

Powerful technique for modeling the nonlinearities encountered in analogue electronic circuits and systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1384
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
عربستان سعودی
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
_
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابوالمعاطی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Muhammad
Last Name: 
Abuelmaatti
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
19
Year: 
2006
Section: 
Foreign
Country: 
Saudi Arabia
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Distinguished Researcher
Rank: 
_
Eng part: 
Researcher(s): 

ابوالمعاطی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Muhammad
Last Name: 
Abuelmaatti
Gender: 
M