رمز کننده صوتی

Voice encryption system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
2
سال: 
1367
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

احدی سرکانی

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Seyyed Mohammad
Last Name: 
Ahadi Sarakani
Gender: 
M

صدقی منفرد

فارسی
نام: 
ناصر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
English
Name: 
naser
Last Name: 
sedghi monfared
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
2
Year: 
1989
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

احدی سرکانی

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Seyyed Mohammad
Last Name: 
Ahadi Sarakani
Gender: 
M

صدقی منفرد

فارسی
نام: 
ناصر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
English
Name: 
naser
Last Name: 
sedghi monfared
Gender: 
M