ربات چند جهته

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و الکترونیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

عبدالکریمی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرمان

ابوحیدری کرمانی

فارسی
نام: 
ایمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرمان