دستگاه کمکیار خواندن نابینایان

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1396
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسدپورخمسی

فارسی
نام: 
سیدجواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
رشت

مکدر دائم دوست

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
رشت