دستگاه ظهور چاپ عکس رنگی

Development and print of color photos
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
2
سال: 
1367
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

یادگاریان

فارسی
نام: 
هوسیك
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hosik
Last Name: 
Yadegarian
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
2
Year: 
1989
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

یادگاریان

فارسی
نام: 
هوسیك
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hosik
Last Name: 
Yadegarian
Gender: 
M