دستگاه تمام خودکار دیجیتالی هوشمند هسته‌گیر میوه زیتون

The intelligent digital full automatic fruits and olive corer machine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1387
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 کشاورزی و منابع طبیعی 
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسدی شیرزی

فارسی
نام: 
متعال
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Moteaal
Last Name: 
Asadi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
22
Year: 
2009
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Agricultural and Natural Resources 
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

اسدی شیرزی

فارسی
نام: 
متعال
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Moteaal
Last Name: 
Asadi
Gender: 
M