تجزیه و تحلیل سازه های ساخته شده از مواد تابعی FGM

Analysis of structures made of functionally graded materials
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1386
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسلامی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Eslami
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
21
Year: 
2008
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

اسلامی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Eslami
Gender: 
M