تاثیر ایزومرهای نوری در تجزیه داروها

The impact of chirality on drug analysis
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1386
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
مصر
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابوالانین

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Hassan Y.
Last Name: 
Aboul-Enein
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
21
Year: 
2008
Section: 
Foreign
Country: 
Egypt
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

ابوالانین

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Hassan Y.
Last Name: 
Aboul-Enein
Gender: 
M