بررسی فون کنه‌های آبزی Acari Hydracarina در شهرستان کرمان

Investigation of water mites (Acari: Hydrachnidia) fauna of Kerman city
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی ارشد
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسدی

فارسی
نام: 
مهدیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان
English
Name: 
Mahdieh
Last Name: 
Asadi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
MSc Student
Rank: 
Second
Researcher(s): 

اسدی

فارسی
نام: 
مهدیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان
English
Name: 
Mahdieh
Last Name: 
Asadi
Gender: 
F