استحصال فلز نیکل از کاتالیست‌های مستعمل نیکل دار به روش احیای الکتریکی

Industrial production of Nickel based natural gas reforming catalysts using recovered Nickel from spent catalysts
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نوائی الوار

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
15
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
گرایش: 
سرامیک
English
Name: 
Hasan
Last Name: 
navaei alvar
Gender: 
M
همکاران: 
امین مردانلو، غلامرضا روح الهی ، سید محمد علی شفایی، سید بهروز حسینی، امین کریمی، رضا فضلعلی، سارا محمودی
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

نوائی الوار

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
15
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
گرایش: 
سرامیک
English
Name: 
Hasan
Last Name: 
navaei alvar
Gender: 
M
Collaborators: 
Amin Mardanloo, Gholamreza Roohollahi, seyed Mohammad ali shafaei, seyed Behrooz Hoseini, reza fazlali, Amin Karimi , Sara Mahmoudi