توسعه نظریه پراکندگی تشدیدی رامان

Extension of the resonance Raman scattering theory
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1376
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه 
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسلامپور کرهرود

فارسی
نام: 
غلامرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Golamreza
Last Name: 
Islampour
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
11
Year: 
1998
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences 
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

اسلامپور کرهرود

فارسی
نام: 
غلامرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Golamreza
Last Name: 
Islampour
Gender: 
M