سنتز دی آلکیل دی تیو فسفات روی (ZDDP)

Synthesis of zinc dialkyl dithiophosphate (ZDDP)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

وزارت نفت

فارسی
نام: 
مركز پژوهش و خدمات علمی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Ministry of Petroleum
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Invention
Rank: 
First
Researcher(s): 

وزارت نفت

فارسی
نام: 
مركز پژوهش و خدمات علمی
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Ministry of Petroleum
Gender: 
Organization