تولید واکسن زنده اینترمدییت بیماری بورس عفونی (گامبورو)

Production of live infectious bursal disease (Gumboro) vaccine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری، محیط زیست و علوم پایه پرشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های‌توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابراهیمی

فارسی
نام: 
محمد مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
English
Name: 
Mohammad majid
Last Name: 
Ebrahimi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

ابراهیمی

فارسی
نام: 
محمد مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
English
Name: 
Mohammad majid
Last Name: 
Ebrahimi
Gender: 
M